• Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Wisise.pl
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Wisise.pl, dostępny pod adresem https://wisise.pl jest prowadzony przez:

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. Radosław Majewski, NIP 7822932710, nr REGON 52701359800000, przedsiębiorca działający pod firmą RDKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik spółki cywilnej
 2. Martin Mańka, NIP 7822932710, nr REGON 52701359800000, przedsiębiorca działający pod firmą RDKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik spółki cywilnej
prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą RDKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Katowicka 11/U33, 61-131 Poznań, NIP 7822932710, nr REGON 52701359800000
Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: bizuteria@wisise.pl
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bizuteria@wisise.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
574239111

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

 • polski,
 • angielski.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wisise.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci-RODO
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
 • Regulamin sklepu - https://wisise.pl/news/n/67/Regulamin
 • Regulamin newslettera - https://wisise.pl/news/n/360/Regulamin-newslettera

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 03.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 24534098-92ff-4b19-bca4-41b15e2b9edb.